Menu podr???czne:

Beczka

Materia?y harcerskie » Dla ka?dego » W?z?y » Sup?y » Beczka

Beczka

W?ze? beczka

Opis
Jest to bardzo ?adny w?ze? - pochodny zwyk?ego sup?a.

Wi?zanie

Aby wykona? ten w?ze? nale?y najpierw zrobi? na linie kó?ko. Nast?pnie wolnym ko?cem przeple? tyle razy doko?a pierwszej linki (wchodz?c ko?cówk? na powrót do kó?ka) ile pragnie si? otrzyma? splotów w?z?a - Na przyk?adzie trzy

W?ze? beczka

Nast?pnie w?ze? powoli zaci?ga si?. Sploty powstaj? z wolnej cz??ci p?tli które zawijaj? si? w miar? jak oplecione przez nas linki rozprostowuj? si? pod wp?ywem si?y

W?ze? beczka

W ten sposób mo?na uzyska? teoretycznie dowolnie d?ug? beczk?. Praktycznie jednak im d?u?sza beczka tym trudniej jest j? zaci?gn?? a linka skr?ca si? wzd?u? osi utrudniaj?c dzia?anie. Poni?ej przyk?ad beczki z 9/10 opleceniami.

Wi???c w?ze? na sznurze mundurowym nie dysponujemy wolnym ko?cem, dlatego ca?? operacj? nale?y wykona? jedn? link? za ka?dym razem drug? przeplataj?c przez otwór którym manipulujemy. Brzmi to skomplikowanie - najlepiej sprawdzi? to metod? prób i b??dów zaczynaj?c od jednej linki.

Zastosowanie
Jest to przede wszystkim w?ze? ozdobny. Stosowany na mundurach sznura harcerskiego. Gdy jeszcze ZHR nie istnia? w ZHP stosowano beczki w innym kolorze ni? sznur. Wówczas nale?a?o tak? beczk? po prostu przyszy?. Mo?e te? s?u?y? jako zabezpieczenie linki przed wysuwaniem z otworu, albo jako nierozwi?zuj?cy si? ci??arek rzutkowy

W?ze? beczka

Tekst pochodzi z "Encyklopedii Zjawisk XXI Wieku OKIEM - http://szwilk.republika.pl/okiem/