Menu podr???czne:

Przyrzeczenie harcerskie

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Gaw?dy harcerskie » Wszystko co nasze » Przyrzeczenie harcerskie

Przyrzeczenie harcerskie

Cz?owiek, gdy tylko zszed? z drzewa, zacz?? gromadzi? si? w stada. Stada takie liczy?y coraz wi?cej ludzi gdy? ma?e stadka zacz??y si? ??czy?. Potrzebne by?o wi?cej po?ywienia, wi?c i wi?cej my?liwych. Nie raz wszyscy m??owie wyruszali na polowanie, aby zaspokoi? g?ód swoich niewiast i dzieci. Zdarzali si? tacy, którzy zdobywali wi?cej mi?sa ni? inni. Najsilniejsi i najsprytniejsi wykorzystywali ta? swoje zdolno?ci w walkach, które zdarza?y si? mi?dzy plemionami czy stadami.

Aby zach?ci? ich do dalszej walki na rzecz plemienia wódz szczodrze nagradza? ich publiczn? pochwa??, wy?szym stopniem w hierarchii stada, lub przyznawa? honorowe odznaczenie, które napawa?o dum? ka?dego z jego zdobywców. Takie odznaczenia by?y cz?sto jakimi? symbolami na galowym stroju. Narodzi?y si? medale, ordery i wiele innych odznacze? przyznawanych nie tylko za walk?, ale tak?e za osi?gni?cia naukowe i tym podobne. Do dzisiaj mo?na cz?sto zobaczy? na przyk?ad ?o?nierzy oblepionych po szyje medalami za m?stwo, wytrwa?o??, odwag? i tak dalej.

Dlatego gdy powsta? taki ruch spo?eczny jak skauting tam te? nie mog?o zabrakn?? nagród za osi?gni?cia. W?ród g?szczu stopni harcerskich, stopni instruktorskich, sznurów, opasek na nich znalaz?o si? jedno ma?e, ale jak?e wyj?tkowe odznaczenie: KRZYŻ HARCERSKI.

Odznaczenie, o którym ka?dy harcerz marzy a je?li je ma z dum? nosi na mundurze. Jest to dodatkowo jedno z nielicznych odznacze?, które zobowi?zuje do pracy nad sob? nie tylko moralnie, ale równie? przyrzeczeniem harcerskim, które sk?ada ka?dy, kto dostaje krzy? harcerski. Gdy skauting nie dotar? jeszcze do Polski ka?dy skaut sk?ada? takie przyrzeczenie nie wi???ce si? z odznaczeniem:
“Przyrzekam na swój honor uczyni? wszystko, co le?y w mojej mocy by spe?ni? obowi?zek wzgl?dem Boga i Króla. Nie?? pomoc bli?nim w ka?dej potrzebie. By? pos?usznym prawu skautowemu.”
Gdy dotar?o do Polski jego sk?adanie zwi?za?o si? z przyznawaniem krzy?a harcerskiego. W czasie okupacji, re?imu PRL, wojen itp. przybiera?o ró?ne formy takie jak: "...?lubuj? na twoje r?ce pe?ni? s?u?b? w Szarych Szeregach, tajemnic s?u?bowych dochowa?, do rozkazów si? stosowa? i nie cofn?? si? przed ofiar? ?ycia." Albo "Przyrzekam uroczy?cie wobec kolegów i narodu polskiego uczy? si? i pracowa? dla dobra Ojczyzny i sprawy socjalizmu[...]zawsze i wsz?dzie s?u?y? Polsce Ludowej." Jednak dzisiejsza wersja powsta?a w 1919r. i brzmi ona tak:

"Mam szczer? wol? ca?ym ?yciem pe?ni? s?u?b? Bogu i Polsce, nie?? ch?tn? pomoc bli?nim i by? pos?usznym Prawu Harcerskiemu.".

Chocia? niew?tpliwym zaszczytem jest z?o?enie tego przyrzeczenia, jego dotrzymanie z pewno?ci? mo?e przysporzy? problemów. Do przyj?cia przyrzeczenia nie da si? przygotowa? w ci?gu kilku dni czy nawet tygodni. Dlatego powinni?cie ju? zacz?? si? przygotowywa? do jego przyj?cia. To jest w?a?nie wielka niezwyk?o?? tego przyrzeczenia-zobowi?zuje ono do pracy nad sob? ka?dego harcerza nawet jeszcze przed jego przyj?ciem.

Autor: Wacek

Gaw?de udost?pni? Harcerski System Wymiany Informacji http://www.hswi.prv.pl