Menu podr???czne:

Powstanie Warszawskie

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Gry harcerskie » Gry du?e » Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie

Cel gry: wysadzi? poci?g pancerny

Startuje kilka plutonów. Nie walcz? ze sob?. Kto pierwszy wysadzi poci?g ten wygrywa.

Po kolei co robi?:

 • dostaj? pierwsz? informacj?
 • id? do Kapitana (dostaj?: map? z terenem gry, instrukcje, bro?, kas?)
 • przyjmuj? zrzut
 • id? do ??cznika i tam dowiaduj? si?, ?e sprz?t zosta? przeniesiony - dostaj? informacj? na now? lokalizacj? magazynu (po drodze musz? zdoby? saperk?)
 • id? po foli?, a potem id? po materia? wybuchowy
 • informacja od przekupnego Niemca, kiedy b?dzie jecha? poci?g pancerny
 • wysadzeni poci?gu (pod?o?enie ?adunku wybuchowego + zapalnik + lont)

Szczegó?y

"Harcerze - ?o?nierze.
1 sierpnia o godz. 17.00 wybuch?o powstanie i walki trwaja w ca?ym mie?cie. Nasz wywiad doniós?, ?e wróg zamierza w najbli?szym czasie u?y? do walki poci?g pancerny. Waszym zadaniem jest niedopuszczenie do tego
Życz? powodzenia
Czuwaj
Komendant SzSz

P.s. Ca?? akcj? dowodzi Kapitan i do niego nale?y si? zwraca?."

+ namiary na Kapitana

Kapitan:

Daje ekipie: map? z terenem gry, instrukcje, bro?, kas?

"Aby wysadzi? tury musicie posiada? materia? wybuchowy, zapalnik, i detonator. Jak zdoby? te rzeczy powie wam Kapitan. Musicie uwa?a? na Niemców. Gdy spotkacie Niemca musicie z nim walczy? - porównujecie moc wszystkiej swojej broni z moc? broni Niemca. Gdy wygracie zabieracie mu jedn? bro?, a gdy przegracie to on zabiera wam (wygrywaj?cy decyduje, któr? bro? zabiera). UWAGA: mo?ecie równie? zaproponowa? "prób? handlu", czyli zamiast walczy? mo?ecie próbowa? kupi? bro? od Niemca (ten bajer nie przejdzie wam z SS).

Wszystkiego o poci?gu pancernym dowiecie si? od Niemca, który wspó?pracuje z nami od pocz?tku wojny. Oczywi?cie nic nie ma za darmo (we?cie du?o "górali" ze sob?). Niemiec b?dzie przebywa? w punkcie X o ka?dej pe?nej godzinie."

- Kapitan daje ekipie namiary na punkty: zrzutowisko, magazyn M1, magazyn M2

Punkty:

A. Zrzutowisko

"Alianci przysy?aj? nam zrzut spadochronowy. Macie go przyj??. Id?cie w podane miejsce i tam urz?d?cie zrzutowisko. Znakiem rozpoznawczym dla samolotów s? ogniska u?o?one w "X i TRÓJKĄT".

Zrzut spadochronowy to dwie paczki "Z" (zapalniki) i jedna "K" (kasa).

B. Ł?cznik

"W zwi?zku z tym, ?e przed powstaniem nast?pi?a wpadka musieli?my ewakuowa? magazyn. Materia? wybuchowy zosta? zakopany w punkcie Y. W magazynie jest ukryta (folia) dok?adna lokalizacja materia?ów wybuchowych."

"Aby zdoby? sprz?t z magazynu potrzebujecie saperk?. Musicie znale?? magazyniera (znak charakterystyczny: zapa?ka z czerwonym ?ebkiem przypi?ta do kieszeni) i poda? mu has?o: "Najlepsze kasztany s? na placu Pigal" Odzew: "Ciotka Zuzanna lubi je tylko jesieni?"."

C. Magazyn

folia ukryta w jakim? miejscu magazynu "Foli? przy?ó?cie do mapy tak, aby linie otacza?y nasz obóz. Zaznaczony obszar to magazyn M2. Tam znajdziecie pakunek."

gdy uzbieraj? materia? wybuchowy, zapalnik i detonator dowiaduj? si?, gdzie Niemiec zostawi? dla nich wiadomo?? o poci?gu pancernym.

NIEMIEC:

przebywa w punkcie X i sprzedaje informacje o poci?gu pancernym - potrzebna jest dosy? du?a ilo?? kasy (przebywa tam o ka?dej pe?nej godzinie przez 10 minut)

Co potrzeba:

 • mapa terenu
 • kasa "górale" (czyli 500 z? w czasie wojny)
 • bro? z zapisan? moc? (np. pistolet-2, pistolet masz.-4, granat-4, wi?zka granatów-20, karabin-5, karabin masz.-8, ckm-13,)
 • zapalnik
 • detonator
 • materia? wybuchowy
 • folia na map? (magazyn M2)
 • zapa?k? z czerwonym ?ebkiem
 • saperk?
 • kartki-plakietki z napisami: Wermacht, SS, Kapitan,
 • obs?uga min. 4 osoby (Kapitan; Niemiec-zdrajca, który mo?e mi?dzy pe?nymi godzinami dzia?a? jak normalny Niemiec; osoba odpowiedzialna za zrzut; Niemiec)
 • najlepiej tory kolejowe nie je?d??cej kolejki

phm. Artur Ko?odziejczyk