Menu podr???czne:

Historyczna gra terenowa

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Konspekty zbiórek » Historyczna gra terenowa

Historyczna gra terenowa

Miejsce: miasto

Cel: zapoznanie harcerzy z histori? powstania i pocz?tków harcerstwa

Do przygotowania:

 • pozostawienie znaków patrolowych w terenie obj?tym zabaw?
 • kartka na drzwi harcówki
 • uzgodnienie z lud?mi, aby odgrywali posta? Ma?kowskiego i ?o?nierza
 • pierwszy numer "Skauta"
 • kartki z datami dotycz?cymi powstania skautingu w Polsce
 • zaszyfowana wiadomo?? o podej?ciu do obcego ?o?nierza

Przebieg zbiórki:

 • 1. Znalezienie kartki na drzwiach harcówki (fragment artyku?u dotycz?cego ruchu m?odzie?owego wymy?lonego przez Baden-Powella oraz informacja na temat Baden-Powella), a tak?e tre?? pierwszego zadania: odnale?? Andrzeja Ma?kowskiego, którego mog? zainteresowa? te informacje. Do??czono plan z zaznaczonym miejscem.
 • 2. Ma?kowski ju? wie o skautingu. Poznanie postaci Andrzeja Ma?kowskiego przez rozmow? z nim, on te? sam opowiada o sobie. Pokazuje ok?adk? pierwszego numeru Skauta. Rozdaje kartki z datami dotycz?cymi powstanie skautingu w Polsce.
 • 3. Doj?cie znakami patrolowymi do lasu, gdzie trwa I wojna ?wiatowa. Znalezienie koperty z zaszyfrowan? informacj?, by podej?? obcego ?o?nierza i zdoby? od niego informacje na temat pracy polskich skautów podczas wojny.
 • 4. Powrót do harcówki wg znaków patrolowych.
 • 5. Piosenka "Ledwie skowronki".
 • 6. Opowie?? o powstaniu ZHP i harcerstwie do czasu II wojny ?wiatowej.
 • 7. Ka?dy zapisuje, co zapami?ta? z gry (pó?niej to przeczyta) oraz opowiada o swoich wra?eniach.
 • 8. Obrz?dowe zako?czenie zbiórki.

Konspekt nades?a?a koLibra