Menu podr???czne:

Pomys?y na zbiórki

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » K?cik zast?powego » Porady ogólne » Pomys?y na zbiórki

Pomys?y na zbiórki

Poszukiwanie inspiracji... Stary problem. Gdzie znale?? materia? na ciekaw? gaw?d?, by nie mówi? ci?gle "Pami?tam, ?e na swoim pierwszym obozie..."? Gdzie patrze?, ?eby wypatrzy? co? na zbiórk? Rady Dru?yny, co? niebanalnego i jednocze?nie rozwijaj?cego? Gdzie kierowa? harcerzy, którzy maj? z czym? problem, "dru?ynowy na pewno wie", a tu trzeba roz?o?y? r?ce? Gdzie wreszcie mo?e si? ukrywa? ciekawa obrz?dowo??, ciekawa my?l, wa?na wskazówka?

Dobre to s? pytania. I, niestety, niecz?sto s?yszane. Co mo?na interpretowa? dwojako: albo wiemy ju? wszystko (dalej nie musisz czyta?), albo nie chcemy robi? nic nowego (a to ju? niedobrze).

Jedyne, co mo?na poradzi? w tej drugiej sytuacji to wymiana inspiracji. Ja co? wiem i wam powiem, wy co? wiecie i mo?e te? mi opowiecie. Oczywi?cie, je?li nie chcemy zerka? za róg i nie chcemy, by harcerze p?dzili za nami w ogie?, który czasem za rogiem p?onie, i nie mamy tak naprawd? ochoty "pozostawia? tego ?wiata troch? lepszym, ni? go zastali?my", czyli ów ogie? za rogiem ujarzmia? - w takim wypadku dzi?kujemy, uszy na k?ódk?, oczy wbijamy jedynie w notatki z lekcji, a na zbiórce gra w trzy mosty. I nic wi?cej. Dru?yna coraz chudsza.

Powiedzmy sobie szczerze, jedyn? nasz? szans?, by harcerze nie uciekali do komputera czy mi?dzy Pokemony, jest da? im co? atrakcyjniejszego, ni?li owi "wirtualni" towarzysze zabaw.

Odpowied? wydaje si? prosta, cho? wbrew pozorom mo?e by? niezwykle m?cz?ca. Chodzi o "uwa?no?? na wej?ciu". Musimy postawi? sobie - tu? za okiem i za uchem - takiego ma?ego skauta, który b?dzie wraz z nami czyta?, s?ucha? i ogl?da?, wydaj?c tryumfalne piski, gdy co? mu si? spodoba. Dajmy na to - czytamy gazet?. W pi?tek. Informacje warszawskie. "Trwaj? przygotowania do festiwalu lotniczego w Góraszce...". Hm, co moja dru?yna wie o lotnictwie? Niewiele? A mo?e by to zmieni??

I ju? mamy temat na jedn? cho?by zbiórk?. Na cykl...?

Nowe przedstawienia teatralne, og?oszenia o potrzebuj?cych pomocy, informacje popularnonaukowe - wszystkim tym mog? nas codzienne gazety obdarowa?. Oczywi?cie, je?li realizujemy jaki? plan pracy i wszyscy s? nim zachwyceni, nie ma potrzeby tego wszystkiego wykorzystywa?. Teraz. Bo a nu? za pó? roku, kiedy pisa? si? b?dzie nast?pny plan pracy, ta my?l przechwycona z gazety, da pocz?tek fenomenalnemu cyklowi zbiórek? A mo?e jaka? znajoma druhna dru?ynowa / druh dru?ynowy (osoba nam nieoboj?tna) z ?kaniem zadzwoni do nas którego? dnia, b?agaj?c o temat na jutrzejsz?, nieprzygotowan? zbiórk?? Owa "uwa?no??" jest niezb?dn? cech? ka?dego harcerza, dru?ynowego za? - w szczególno?ci. Ile? "harcersko?ci" kryj? w sobie lektury szkolne! Stare wiersze! Kobiece tygodniki (nawet, je?li b?d? to tylko substraty do kola?y z okazji Dnia My?li Braterskiej...)!

Podsumowuj?c - wsz?dzie doko?a nas jest mnóstwo potencjalnych tematów: zbiórek, gaw?d, obrz?dowo?ci. Wystarczy si? tylko bardzo uwa?nie rozejrze? i spowodowa? "burz? mózgu", a wtedy szybko znajdziemy inspiracje i pomys?y na zaj?cia dla naszych harcerzy...

Martka_16

Dzi?kuj? Raf_Tv za udost?pnienie materia?ów.