Menu podr???czne:

Prawo Zucha – co harcerze na to?

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Konspekty zbiórek » Prawo Zucha – co harcerze na to?

Prawo Zucha – co harcerze na to?

1. Cel zbiórki: porównanie Prawa Zuchowego i Harcerskiego.

2. Zamierzenia: po zbiórce ka?dy zuch i harcerz b?dzie wiedzia? jakie s? ró?nice i co jest wspólnego w Prawie zuchowym i harcerskim.

3. Miejsce zbiórki: harcówka

4. Plan zbiórki:

Lp.Elementy zbiórkiCzasForma pracyOdpowiedzialnyPotrzebne pomoce
1.Obrz?dowe rozpocz?cie zbiórki3 min.Obrz?dDru?ynowa i Przyboczna-----
2.Rozsypanka4 min.ZabawaPrzybocznaRozsypanka
3.Piosenka "To zuchy"5 min.PiosenkaZuchy i Przyboczna-----
4.Dyskusja nad Prawem Zuchowym i Harcerskim15 min.DyskusjaDru?ynowaPlansze z prawami, papier i marker
5.Zabawa „Cziku-czaka”6 min.ZabawaHarcerki-----
6.Piosenka "Harcerske idea?y"9 min.PiosenkaHarcerze Teksty piosenki odbite na ksero/td>
7.Podsumowanie dyskusji4 min.DysksujaDruzynowaZapiski z dyskusji
8.Zad. mi?dzyzbiórkowe2 min.Zad. mi?dzyzb.Dru?ynowaPl?tanina
9.Zabawa „Ma?y zuszek”6 min.ZabawaZuchy-----
10.Sprawy ró?ne5 min.-----Dru?ynowaNotatki z tym, co wa?ne
11.Obrz?dowe zako?czenie zbiórki4 min.Obrz?dDru?ynowa-----

5. Sprawy do za?atwienia przed zbiórk?:

 • Przygotowa? rozsypank? – dru?ynowa
 • Kupi? szary papier – przyboczny
 • Teksty piosenek odbi? na ksero – przyboczna
 • Pl?tanina – przyboczna
 • Notatki o tym co wa?ne - dru?ynowa

6. Uszczegó?owienie poszczególnych punktów planu:

 • Ad. 1. Obrz?dowe rozpocz?cie zbiórki – wszyscy stoj? w kr?gu, ka?dy w ciekawy sposób wypowiadaj?c swoje imi? k?adzie swoj? praw? r?k? na r?k? dru?ynowej, a przyboczna dyskretnie odnotowuje to na li?cie obecno?ci, a na ko?cu przyboczna, wszystkie r?ce podnosimy do góry krzycz?c nazw? dru?yny.
 • Ad. 2. Rozsypanka – zuchy i harcerze maj? spo?ród ró?nych wyrazów odnale?? tylko te, które b?d? pasowa?y, aby u?o?y? wszystkie punkty Prawa Zuchowego i Harcerskiego. Zuchy pomagaj? harcerzom u?o?y? Prawo Zucha, a harcerze zuchom Prawo Harcerskie.
 • Ad. 3. Piosenka „To zuchy” – zuchy z ma?? pomoc? przybocznej ucz? harcerzy na pami?? piosenk? o zuchach „To zuchy”. Wszyscy razem ?piewaj? nauczon? piosenk?.
 • Ad. 4. Dyskusja nad Prawem Zuchowym i Harcerskim – ka?dy zuch i ka?dy harcerz znaj? doskonale swoje prawo. Dru?ynowa prowokuje dyskusj? mi?dzy zuchami i harcerzami na temat ich prawa. Zuchy opowiadaj? o swoim prawie, a harcerze o swoim porównuj?c je do zuchowego. W razie k?opotów dru?ynowa sprowadza dyskusj? na w?a?ciwy tor. Przyboczna równie? uczestniczy w dyskusji po stronie zuchów oraz zapisuje na papierze wnioski, które b?d? wyci?gni?te dyskusji.
 • Ad. 5. Zabawa „Cziku-czaka” – zast?p harcerek prowadzi zabaw?. Wszyscy stoj? w kr?gu i ?piewaj?:
  • Wszyscy: Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu. Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u. Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest..
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u. Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u.
  • Harcerki: Kolana ugi??.
  • Wszyscy: Kolana ugi??. Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u.
  • Harcerki: Kolana ugi??.
  • Wszyscy: Kolana ugi??. Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u.
  • Harcerki: Kolana ugi??.
  • Wszyscy: Kolana ugi??.
  • Harcerki: Szpan na klat?.
  • Wszyscy: Szpan na klat?. Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u.
  • Harcerki: Kolana ugi??.
  • Wszyscy: Kolana ugi??.
  • Harcerki: Szpan na klat?.
  • Wszyscy: Szpan na klat?.
  • Harcerki: Kuferek do ty?u.
  • Wszyscy: Kuferek do ty?u Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u.
  • Harcerki: Kolana ugi??.
  • Wszyscy: Kolana ugi??.
  • Harcerki: Szpan na klat?.
  • Wszyscy: Szpan na klat?.
  • Harcerki: Kuferek do ty?u.
  • Wszyscy: Kuferek do ty?u.
  • Harcerki: Palce do ?rodka.
  • Wszyscy: Palce do ?rodka Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u.
  • Harcerki: Kolana ugi??.
  • Wszyscy: Kolana ugi??.
  • Harcerki: Szpan na klat?.
  • Wszyscy: Szpan na klat?.
  • Harcerki: Kuferek do ty?u.
  • Wszyscy: Kuferek do ty?u.
  • Harcerki: Palce do ?rodka.
  • Wszyscy: Palce do ?rodka.
  • Harcerki: G?owa do ty?u.
  • Wszyscy: G?owa do ty?u Cziku-czaka cziku-czaka acha. Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest.
  • Harcerki: Kciuki do przodu.
  • Wszyscy: Kciuki do przodu.
  • Harcerki: Łokcie do ty?u.
  • Wszyscy: Łokcie do ty?u.
  • Harcerki: Kolana ugi??.
  • Wszyscy: Kolana ugi??.
  • Harcerki: Szpan na klat?.
  • Wszyscy: Szpan na klat?.
  • Harcerki: Kuferek do ty?u.
  • Wszyscy: Kuferek do ty?u.
  • Harcerki: Palce do ?rodka.
  • Wszyscy: Palce do ?rodka.
  • Harcerki: J?zyk na brod?.
  • Wszyscy: J?zyk na brod?.
  Wszyscy pokazuj? to co ?piewaj?, dodaj?c kolejne elementy. Na s?owa: Ju? czas zawi?za? kr?g, bo w kr?gu przyjació? weso?o zawsze jest – wszyscy odwracaj? si? i id? w kr?gu jeden za drugim we wskazanej pozycji.
 • Ad. 6. Piosenka „Harcerskie idea?y” – harcerze rozdaj? zuchom teksty piosenek, wszyscy g?o?no i powoli czytaj? tekst piosenki. Harcerze ucz? zuchy ?piewa? piosenk? harcersk?.
 • Ad.7. Podsumowanie dyskusji – na podstawie wyci?gni?tych wniosków dru?ynowa krótko podsumowuje dyskusj?.
 • Ad. 8. Zadanie mi?dzyzbiórkowe – ka?dy otrzymuje karteczk? z popl?tanymi literkami. Zadanie polega na odpl?taniu literek i odczytaniu has?a.
 • Ad. 9. Zabawa „Ma?y zuszek” – zuchy ucz? harcerzy zabawy. Wszyscy ?piewaj? i robi? to co wskazuje tekst piosenki:
  Ma?y zuszku kla?nij r?czkami / x4
  Ma?y zuszku klepnij w kolanka / x4
  Ma?y zuszku tupnij nó?kami / x4
  Ma?y zuszku krzyknij colacao / x4
  Ma?y zuszku przegry? kabelek / x4
  Ma?y zuszku zrób to jeszcze raz / x4
  Ma?y zuszku zrób to odwrotnie / x4
 • Ad. 10. Sprawy ró?ne – w tym momencie dru?ynowa przekazuje wszystkie informacje dla harcerzy (np. dotycz?ce biwaku, pomoce na nast?pn? zbiórk?, dy?ury w harcówce), Skarbnik za?atwia sprawy sk?adek, harcerze mog? zapyta? o co? dru?ynow? itp.
 • Ad. 11. Obrz?dowe zako?czenie zbiórki – wszyscy stoj? w kr?gu ?api? si? za r?ce „prawa na lew?” i ?piewaj?: „Bratnie s?owo” „Modlitw? Harcersk?” „Hejna? wieczorny” Po tym ka?dy mo?e komu? za co? podzi?kowa?, kogo? za co? przeprosi?, powiedzie? co mu si? podoba?o na zbiórce, albo co mu si? nie podoba?o. Dru?ynowa puszcza iskierk?.

7. Podsumowanie: czy zbiórka si? podoba?a mo?na sprawdzi? w taki sposób, ?e ka?dy harcerz i zuch ma swoj? szyszk?. Je?eli zbiórka mu si? podoba?a to wk?ada j? do pude?ka z napisem tak, je?eli si? nie podoba?a do pude?ka z napisem nie. Wszystkie szyszki s? takie same, wi?c ka?dy g?os pozostaje anonimowy.

Konspekt nades?a?a: Agata Zi?ba