Menu podr???czne:

Próba Harcerki i Harcerza

Materia?y harcerskie » Dla ka?dego » Stopnie i odznaczenia » Próba Harcerki i Harcerza

Próba Harcerki i Harcerza

Próba harcerki/harcerza przygotowuje do z?o?enia Przyrzeczenia Harcerskiego. Idea i wymagania próby harcerki/harcerza dotycz? kszta?towania harcerskiej postawy oraz podstawowej wiedzy o harcerstwie i Zwi?zku. W ka?dym indywidualnym przypadku wymagania powinny by? sformu?owane odpowiednio do etapu rozwoju (wieku) harcerki i harcerza realizuj?cych prób?.

Próba harcerki/harcerza nie powinna trwa? krócej ni? 3 miesi?ce i d?u?ej ni? 6 miesi?cy. W przypadku zuchów trzeciej gwiazdki nale?y uwzgl?dni? przygotowanie, jakie otrzyma?y w gromadzie zuchowej i umo?liwi? im odbycie krótszej prób.

PRÓBA HARCERKI/PRÓBA HARCERZA

Staram si? zas?u?y? na miano harcerki/harcerza. Chc? pozna? harcerstwo i dostosowa? si? do jego wymaga?, okre?lonych w prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Chc? przebywa? w zast?pie (patrolu) i dru?ynie.

Zalecany czas trwania próby: 3 - 6 miesi?cy

WYMAGANIA PRÓBY

  • Znam i rozumiem tre?? Przyrzeczenia Harcerskiego.
  • Znam i rozumiem Prawo Harcerskie.
  • Znam i rozumiem symbolik? krzy?a harcerskiego, lilijki i koniczynki. Potrafi? wyja?ni?, do czego zobowi?zuje harcerskie pozdrowienie "Czuwaj".
  • Znam hymn harcerski i umiem go za?piewa?.
  • Kompletuj? swój mundur harcerski.
  • Systematycznie uczestnicz? w zbiórkach zast?pu i dru?yny.
  • Wykona?am/em z zast?pem (patrolem) przynajmniej jedno zadanie zespo?owe (lub projekt).
  • Znam nazw? dru?yny, imi? i nazwisko zast?powego i dru?ynowego i wiem, jak si? z nimi skontaktowa?.

Uwaga: prób? mo?na poszerzy? o dodatkowe wymagania przyj?te w dru?ynie

Uchwa?a nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie przyj?cia instrumentu metodycznego ? stopnie harcerskie

Xell_HKT