Menu podr???czne:

Zbiórka Zuchowa

Materia?y harcerskie » Dla zast?powego » Zuchy » Przydatne i Po?yteczne » Zbiórka Zuchowa

Zbiórka Zuchowa

Zuchowa zbiórka to wspania?a zabawa zuchów, dru?ynowego i przybocznych, zabawa w co? lub kogo? ( w szpital, sklep, telewizj?, w stra?aków, fantastów, badaczy nowej planety itd.).

Zbiórka zuchowa to podstawowy sposób dzia?ania gromady. Zwykle, co tydzie? spotykaj? si? wszystkie zuchy, by przez 1,5 do 2 godzin wspólnie si? bawi?.

Zbiórk? zuchow? wyró?nia od innych zabaw to, ?e ma ona swój temat i fabu??. Tworz?c zbiórk?, zadaj sobie pytanie-, w co na tej zbiórce b?d? bawi?y si? zuchy, kim b?d?? Je?li ?atwo udzielisz odpowiedzi (b?d? marynarzami prze?ywaj?cymi chrzest morski, Gumisiami pracuj?cymi w kuchni Buni itp.), to twoja propozycja jest zbiórk?.

Zbiórka zuchowa spe?nia swoja rol? (jest interesuj?ca, uczy i bawi), je?li zostanie zaplanowana zgodnie z zasadami:

 • Zasada logicznego ci?gu - kolejne elementy zbiórki powinny ??czy? si? ze sob?, np.: Zrobili?my ju? upominki dla Królowej Wiosny - pora wyruszy? jej na spotkanie.
 • Zasada tempa, a wi?c bez "d?u?yzn", szybka akcja i zmiana elementów (form). Zwracanie uwagi na stopie? zainteresowania zuchów tym, co si? dzieje.
 • Zasada przemienno?ci elementów, czyli stosowanie na zmian? ruchu i odpoczynku, ha?asu i ciszy.
 • Zasada 4 sta?ych elementów zbiórki:
  • obrz?dowe rozpocz?cie zbiórki
  • gaw?da
  • Kr?g Rady
  • obrz?dowe zako?czenia zbiórki
 • Zasada czego? nowego na ka?dej zbiórce, czyli zuchy zdobywaj? zawsze na zbiórce nowe wiadomo?ci i umiej?tno?ci.
 • Zasada samodzielno?ci i inicjatywy zuchów, czyli stosowanie podzia?u na szóstki, Kr?g Rady, zdobywanie sprawno?ci indywidualnych i gwiazdek.
 • Zasada podzia?u pracy mi?dzy dru?ynowego i przybocznymi, czyli "dowarto?ciowanie" przybocznych i mo?liwo?ci obserwacji gromady "z boku".
 • Zasada "Dru?ynowy te? si? bawi”!

Rodzaje Zbiórek:

 • 1. Zbiórki cykli sprawno?ciowych.
 • 2. Zbiórki oderwane.
 • Pami?tajcie jednak, ?e najwa?niejsze jest to, aby zuchy si? ?wietnie bawi?y.

  maruda